Garsuose atsiveria vidinės Tylos durys
Kiekviename garse yra tyla, o nuoširdžiai atliekamoje muzikoje skleidžiasi grožis
Balsu išreikšdami gerą valią, galime keisti save ir aplinką
Jokia kita patirtis taip neišmoko, kaip savo paties

Garso Terapija

Garso terapija
Garso terapija
  Garso Terapija - tai terapinis garso naudojimas siekiant fizin?s, psichologin?s, dvasin?s harmonijos ir sveikatos mogui. Semiantis ini? i t?kstantme?i? patirt? ilaikiusi? kult?r?, bei remiantis iuolaikiniais mokslo atradimais, Garso Terapija isivyst? ? ypa? efektyvi? ir brandi? terapijos ak?. Naudojami ?vair?s garsai igaunami balsu, instrumentais, elektronin?mis priemon?mis, taip pat nat?ral?s gamtos garsai, gyv?n? balsai. Garso Terapija tur?dama itin turting? istorin? paveld? bei stipr? mokslin? pagrind? tuo pa?iu yra ir labai intuityvi terapijos r?is.

 Garso Terapija b?dama viena nat?raliausi?, yra ir viena seniausi? mogui inom? terapij? r?i?. Nuo neatmenam? laik? garsas buvo naudojamas gydymui beveik visose senov?s tradicijose. amanikos, b?gnais ir balsu atliekamos gydomosios praktikos siekia kelias deimtis t?kstan?i? met?. Bet tai - ne riba. N?ra inoma garso panaudojimo istorija inykusiose senov?s civilizacijose, tokiose kaip Atlant?, Lem?rijos ar dar ankstesn?se. Ta?iau, daugelyje pasaulio suk?rimo legend? garsas minimas kaip vienas pagrindini? veiksni?.

 Senov?s Egipto, Graikijos, Kinijos, Japonijos, Indijos kult?rose garsas buvo neatsiejamas nuo religini? praktik?.  Indijoje nuo seno egzistuoja atskira garso jogos sistema "Nada Joga"

  iaur?s ir Piet? Amerikos ind?nai, Afrikos, Tibeto, Azijos amanai iki i? dien? ilaik? prot?vi? i kartos ? kart? perduotas dvasines, gydom?sias praktikas kuriose tebenaudoja bals? bei tradicinius garso instrumentus.

 Senov?je naudoti sakraliojo garso instrumentai: gongai, b?gnai, varpai, dainuojantys duben?liai, barku?iai, diderid?, fleitos ir kt. yra labai pla?iai naudojami iuolaikini? garso terapeut? visame pasaulyje.
 
Raimondas Binkauskas
2007