Garsuose atsiveria vidinės Tylos durys
Kiekviename garse yra tyla, o nuoširdžiai atliekamoje muzikoje skleidžiasi grožis
Balsu išreikšdami gerą valią, galime keisti save ir aplinką
Jokia kita patirtis taip neišmoko, kaip savo paties

Interviu klubui "Arbatos Magija"

Kokia filosofine ar vertybi? sistema remiasi J?s? gydantys garsai? Kokie pagrindiniai principai?

Daugelyjepasaulio religini?kult?r? galime rasti ?sitikinim?, kad em? ir dangus, ir visa gyvyb? buvo sukurtagarsu.Nuo senov?s iki i? dien? garsas yra neatsiejama dalis daugelyje religini? kryp?i?, naudojamas apeigose ir ritualuose. .A.ind?nai,Tibeto, Azijos, Afrikos, P.Amerikos amanai giedodami ir naudodami b?gnus, barku?ius ar kitus garso instrumentus, pasiekdavo pakitusi? s?mon?s b?sen?, keliaudavo po ?vairius nematomus pasaulius,gydydavo mones ir t.t.

Japonijos, Kinijos, Indijosreligij? bei sekt? nariai specialias giesmes, mantras iki i? dien? naudoja savo kasdienin?se praktikose. Senov?s Baltai dainomis/giesm?mis ireikdavo savo ypating? santyk? su gamta. Krik?ionyb?je giedojimas, giesm?s, vargon?, varp? garsai turi gili? prasm? ir reikm?. Manau, tai yra tiesiog nat?ralu, kad garsasir iais laikais ypa? efektyviaiyra naudojamas ne vien dvasin?se praktikose, betir gydymui.

Mokslininkai padar? nemaai atradim?, tyrin?dami garso poveik? gyviems irnegyviems k?nams. Atrasta, kaip garsasstimuliuoja augal? augim?, kei?ia vandens strukt?r?,veikia organizmo l?steles.

Vienas pagrindini? Vibracin?s Terapijos princip? yra tai, kad kiekviena, net maiausia dalel? visatoje, turi savo unikali? vibracij?. mogus - ne iimtis. Kiekviena l?stel? moguje turi savo vibracij?, savo dan?. mogus -kaip orkestras, bet jei vienas narys yra paeistas,isiderin?s - tai ir visas orkestras isiderina. Teisinga intencija, balsu, gong?, Himalaj? duben?li?, b?gn?, harmonik?, fleit? garsais yra sukuriama harmonin? erdv?, kurioje, galima sakyti,atsistato isiderin? daniai, atkuriamas pirminis l?steli? skambesys.

Kaip pats susidom?jote tokia terapija?

Grei?iausiai, panaiai kaip ir v
isi praktikuojantys. Nuostabus yra gars? pasaulis, pavilioja nesunkiai. Nors pas kiekvien? savas potyris, sava motyvacija, siekiai ir kelias.

Garso gali? teigiamai pakeisti vidin?, psichologin?, emocin?, net ir fizin?b?sen?pasteb?jau dar vaikyst?je, kai pats atradau obertonin? giedojim?. V?liau, studijuodamas kovos menus, dom?jausi kaip garsas naudojamas kovos mene, tebepraktikuoju Kototam?. Garsai yra mano gyvenimo, dvasinio augimo dalis, savigydos b?das, ir ne tik.Ir ne tik man, tod?l sunku b?t? nesidalinti.

Esu be galo d?kingas savo mokytojams Laimai, Toby Jacobs, Don Conreaux, Michael Ormiston ir kitiems.

Trumpai papasakokite kaip vyksta usi?mimas, kas daroma jo metu - tiems, kurie ne karto nedalyvavo, ir nor?t? ateiti.

Garso Meditacijos metu, daniausiai mon?ms gulint, skamba ?vairi? sakralini? instrument? garsai ir pasineriama ? garso ir tylos pasaul?. Tai Gongai, Himalaj? dainuojantys duben?liai, balsas, lietaus lazdel?s, b?gnai, varpeliai, ir kt.Tai tarsi gilus klausymasis, garso patyrimas ne vien klausa, bet visu k?nu, meditacija nemedituojant, nesikoncentruojant, tiesiog b?nant, ir leidiant b?ti..
Prie kiekvien? Garso Meditacij? atliekame gyvosios energijos pratimus, apjungiant mint?, kv?pavim?, judes?. Pratim? metu mokom?s pajausti save kaip ind? ir nuskaidrinti savo vidin? pasaul? gyvosios energijos velnumu ir galia. O kartais tiesiog pab?name tyloj, ar padainuojam, pafilosofuojam.

Kokiems mon?ms rekomenduojama lankytis? Ar gali ateiti bet kas?

Visi norintys. Kiekvienas yra ypatingai laukiamas, nepriklausomai nuo amiaus, socialin?s pad?ties, turim? ini? ar praktikos, bei koki? religij? ipa?sta. mon?s atvyksta su eimomis, s
u vaikais. Ir ne po vien? ar du kartus.

Koki? naud? duos usi?mimas, koki? rezultat? laukti tiems, kurie lankosi reguliariai?

Manau, kad tik velgiant ? visum? rezultatai b?na tikri ir ilgalaikiai. Patiko kakur igirsta fraz? "kai vartojame vaistus nuo peralimo, basi po snieg? nelakstome".

Dabar labai populiaru lankytis ventose vietose, dalyvauti dvasin?se praktikose, kad pasiekti tam tikr? rezultat?, nesistengiant keisti sav?s savo kasdienyb?je. Vien vartotojikas poi?ris ? dvasingum? kaip ? "dvasines tabletes" nuo nes?km?s versle, meil?je ar iaip aktualioje srityje riboja nuo platesnio ir gilesnioTiesos ir sav?spainimo, o tuo pa?iu ir tobul?jimo.

Po GarsoMeditacijos mon?s noriai pasidalina patirtimiirv?liau bendraujant pasidiaugia, kadvyk? poky?iai b?na ilgalaikiai, kaip pvz.: naujas sav?s suvokimo lygmuo, pager?jusi sveikata, psichologini?, vidini? problem? visikas isisprendimas ir t.t.Kiti nusprendia ir s?kmingai pradeda kokybikai keisti savo gyvenimus.

Ta?iauyramoni?, sakan?i?, kad nors GarsoMeditacijos metu jau?ia bendr? vidin? lengvum?, ramyb?, susiderinim?, lengviaureaguoja konfliktin?se situacijosekelias dienas, bet posavait?s v?l gr?ta ? "buvusi?" b?sen?.Manau, kad dvasin? praktika turi b?ti ?prastas dalykas, toks kaip k?no higiena,tada aikus, ramus protas, vidin? ypsena bei vidin? ramyb? bus nuolat. Jei k?no higiena yra ?prastas, savaime suprantamas dalykas, tai gal nereik?t?apleisti ir dvasin?s higienos? O b?d? tikrai begal?. Ta?iau, manau, kadtai turi b?ti s?moninga ir su didele meile, neapsiribojant technika ir rezultatais.Kitaip tai v?l taps tik eiline "dvasini? table?i?" doze.

GarsoMeditacijoje taip pat dalyvauja mon?s tiesiog i smalsumo, kurie anks?iau tik pasijuokdavo i dvasini? dalyk?, skeptikai. Ir danai po seanso b?na gera matyti j? vytin?ias akis ir klausytis entuziastingo pasakojimo apie patyrim?. Atvyksta mon?s, tur?dami ?vairias intencijas, vieni tiesiog atsipalaiduoti, nusiraminti, kiti tik?damiesi sveikatos pager?jimo, dar kiti prie kok? svarb? jiems gyvenimo etap?, ?vyk?, pvz. egzamin?, kelion? ir t.t

Taipogi reikia pasakyti, kad niekada neb?na taip pat kaip jau buvo.Visada grojama skirtingai ir patyrimai skirtingi.Reguliarumas turi savo dovan?, na, o kita vertus, visada reikt? ?siklausyti ? save.

Raimondas Binkauskas

Interviu klubui "Arbatos Magija" 2009m.