Garsuose atsiveria vidinės Tylos durys
Kiekviename garse yra tyla, o nuoširdžiai atliekamoje muzikoje skleidžiasi grožis
Balsu išreikšdami gerą valią, galime keisti save ir aplinką
Jokia kita patirtis taip neišmoko, kaip savo paties

"Kaip skamba gydantys garsai"


Paintis: Su garso terapijos specialistu Raimondu Binkausku kalbam?s apie gydan?ius garsus

Kaip skamba gydantys garsai

 

Beveik visose senov?s kult?rose garsas buvo naudojamas ?vairiose dvasin?se praktikose ar gydymo tikslais. iandienis chaotikas pasaulis n?ra iimtis. mon?s ieko b?d?, kaip pab?ti tik su pa?iu savimi ir isigydyti fizines bei dvasines aizdas, pokalb? pradeda R. Binkauskas, gydom?sias garso savybes atrad?s dar paauglyst?je.

 

  Panekovas pasakoja, paauglyst?je geb?j?s balsu apmalinti ar net visikai panaikinti fizin? skausm?, keisti savijaut?, psichologin? b?sen?, o tai s?moningas dom?jimasis garso terapija prasid?jo nuo perskaitytos J. Goldmano knygos Gydomieji garsai. Knyga dav? stimul?, pad?jo sud?ti kelet? tak? ant i, prad?jau daugiau s?moningai tyrin?ti, praktikuoti, studijuoti. Tiesiog pasidar? labai ?domu, supratau, kad tai n?ra kakoks atsitiktinis mano intuityvus ?sikalb?jimas (kad garsas gali pad?ti vienaip ar kitaip pasijusti), bet sud?tingas ir gilus mokslas, pasakoja. V?liau, paskatintas tam tikro ?vykio, suradau internete skelbim? apie Gongo Meistro Don Conreaux pasirodym? bei mokymus, nuvykau ? juos ir tai buvo pirmasis mano susitikimas su tikru gongu. B?tent po ios lemtingos painties viskas ?gavo pagreit?, prad?jau intensyviai dom?tis ir mokytis.

 Tuo metu D. Britanijoje gyvenusiam R. Binkauskui nebuvo sud?tinga rasti b?d? ir priemoni? gilinti garso terapijos inias. Visur, kur tik gal?jau, iekojau informacijos knygose, internete, gyvai bendraudamas su mon?mis. Labai diaugiuosi, kad man nusiypsojo laim? sutikti daug nuostabi? mokytoj?, susipainau su daugiamet? patirt? turin?iais profesionalais, sutikau nemaai bendramin?i?. Didiojoje Britanijoje nesunkiai radau pasaulinio lygio specialist?, taip pat j? atvykdavo ir i kit? ali?. Dalyvaudavau ?vairiuose seminaruose, mokym? stovyklose, konferencijose, lankiau asmenines pamokas, vardija panekovas. Ir vis tik nor??iau pasakyti, kad patirtis yra tikrasis mokytojas, kuris tarsi ?k?nija inias gautas i mokytoj? ir padeda atrasti daug naujo, savito.

 

Nepamirtami garsai

 Dom?jimasis ?vairi? kult?r? dvasiniu paveldu, prasid?j?s paauglyst?je, ved? R. Binkausko link to, kas jis yra iandien. Vis tik kelias nebuv?s tiesus ir aikus. Pradioje ypatingai daug laiko skyriau kovos menams, v?liau Chi Kung (meditacija, kv?pavimas, vidin?s energijos kontrol?), gongams. Ir niekada nesipykau su bany?ia. Manau, viskas yra suderinama. Mokykla netrukdo lankyti sporto treniruo?i?, kasdieninis darbas netrukdo dom?tis ir praktikuoti m?gstamus dalykus, mintija. Mano gyvenime buvo daug visko. Buvo ir samdomo darbo, ir individualios veiklos. Teko padirb?ti em?s ?kyje, statybose (nuo paprasto darbininko iki vadovo), komercijos srityje (nuo vadybininko iki direktoriaus), dabar laiko turiu tik organizuoti muzikin? bei terapin? veikl?.

 Pirm?j? savo seminar? Lietuvoje R. Binkauskas ved? 2005 m. Kaune. Tuo metu beveik niekas, su kuo susidurdavau, neinojo apie gongus, Tibeto dubenis ir apskritai apie garso terapij?... Lyginant su ia diena, skirtumas yra milinikas. Lietuvoje dabar yra daug puiki? gongo meistr?. Kiekvienas garso terapijos praktikas, nuoirdiai dirbdamas savo darb?, parodo mogui tok? garso terapijos pus? kuri j? pat? labiausiai avi. Manau, tod?l gong? ir garso terapijos populiarumas vis auga. Kaip m?gsta juokauti mano mokytojas Don Conreaux, gali pamirti pirm? bu?in?, bet pirmo gongo niekada, ypsosi.

 R. Binkauskas pasakoja, kad lankydamiesi to paties meistro garso terapijos seanse ir net gi tuo pa?iu metu gird?dami vienodus garsus, mon?s igyvena skirtingus dalykus. Kad ir kiek moni? dalyvauja, visi patiria savo asmeninius, individualius potyrius. Juk kiekvienas turi sav? motyv?, savo intencij?, kod?l apskritai ?ia at?jo, kalba garso terapijos specialistas. Vieni nori pagerinti sveikatos b?kl?,  kiti subalansuoti emocijas, sutvarkyti mintis, treti ieko vidin?s ramyb?s, vidin?s tylos, vidin?s laisv?s, vidin?s vienyb?s su Dievu, kosmosu ar imintimi (kaip kas tai ?vardina). inoma, pasitaiko ir smalsumo vedin?...

 

Garso poveikis neigalvotas

 Pasaulin?je praktikoje yra nemaai tyrim? apie garso poveik? mogui ir ne tik. Seniai ?rodyta, kad garsas turi geb?jim? vienaip ar kitaip veikti materij?. i? garso savyb? tyrin?ja mokslas Kimatika (pagal graikik? od?, reikiant? banga). Mokslininkai ityr?, kad mogaus smegenys geba pasiekti visiko atsipalaidavimo b?sen?, panai? ? t?, kuri? patiriame prie pat pasin?rim? ? gil? mieg? ar tokio miego faz?je. Muzikos gars? padedamas, mogus taip atsipalaiduoja, visikai nurimsta. Tuo metu pats jo organizmas gydosi, aikina R. Binkauskas. Garso terapijos seanse klausomasi atsigulus. Tibeto dainuojan?i? duben? masaas atliekamas dedant dubenis madaug 15 20cm. atstumu nuo mogaus ar tiesiog ant k?no. I asmenin?s patirties galiu pasakyti, kad tam tikrais momentais, klausantis gong?, mano k?nas nor?davo jud?ti, daryti ?vairias formas. Tai nat?rali reakcija, vidin? savireaguliacija, harmonizacija. Tokius jud?jimus dabar mes darome grup?se atliekame ?vairias judesi? sekas, meditacinius pratimus, v?liau paliekame k?no judesius savieigai. inoma, visa tai skambant tam tikriems garsams.

 Garso terapijos specialistas pasakoja, kad tokie meditaciniai-judesio usi?mimai nebuvo seminaruose imoktas dalykas. Tai atsirado i mano patirties, nors galima rasti s?saj? su Tai Chi, Chi Kung, joga, kovos menais ar net gi su okio terapija. Tai tartum keletas sistem? vienoje ir nors dabar tai vadinu Gong Chi Joga, nenor??iau vadinti to metodu ar sistema. Juk pagrindinis dalykas, dalyvaujant iame usi?mimeyra ?siklausymas, saviraikos laisv? ir nat?ralus mylintis santykis, harmonija..., - teigia panekovas.

 

Seansas n?ra b?tinas

 Garso terapijos specialistas n?ra link?s gydyti konkretaus mogaus negalavimo. velgiu ? mog? holistiniu poi?riu, kaip ? visum? neb?ra koncentracijos ? kakur? atskir? organ?, negalavim?, lig?. Juk atskiras simptomas yra susij?s su visa mogaus sistema. Veikiant vis? sistem? veikiama ir prieastis ir simptomai, veikiamas emocinis bei min?i? pasaulis, aikina. Tiesa, kai kuriose tradicijose tam tikri garsai priskiriami vidiniams organams. Juos tariant, garso vibracija veikia t? organ?, atstato jo sveikat?. O pavyzdiui Rytuose pla?iai naudojamos mantros (gars? junginiai ne visada turintys tam tikr? reikm?), ne tik siekiant ryio su auktesne j?ga, bet ir konkre?iam sveikatos atvejui, konkre?iai gyvenimo situacijai ispr?sti.

 R. Binkauskas pasakoja, kad terapijos seansas netur?t? apsiriboti tik intensyvia 45 minu?i? trukm?s gars? sesija, ir egzotikai skamban?iais instrumentais ar garsais. Kokie muzikos instrumentai gali tur?ti gydom?j? gali?? Neb?tinai muzikos instrumentai. Vis? pirma tai gamta, mogus, gyv?nai. Medi? oimas, bang? m?a, upelio ?iurlenimas, lietus, griaustinis, v?jo vilpimas, paukteli? ?iulb?jimas, kat?s murkimas, iltas odis. Instrumentu gali b?ti ir akmuo, ir vanduo, ir medis, ir ugnis, ir ledas ir bet kuris tikras muzikos instrumentas. Svarbiausias yra pats santykis, intencija. Galima t? pat? daikt? naudoti ?vairiems tikslams pvz. su pyk?iu ir su meile. inoma, ir poveikis bus atitinkamas, pabr?ia panekovas.

 Mano nuomone, garso terapija - tai vienas i b?tinosios k?no ir dvasios higienos b?d?. Tai kasdienis santykis su savimi ir aplinka. Tai meil?s, harmonijos santykis... Po garso terapijos sesijos, kada klausausi, jau?iuosi kaip naujai gim?s. Tai terp?, kurioje nat?raliai ilsisi ir sveiksta mano k?nas, atsistato vidin? pusiausvyra. Tai erdv? kurioje galiu sutikti save su visais tobulumais dabarties momente. Tai tarsi garso pirtis po kurios jau?iuosi visapusikai apsival?s, energingas ir ramus.

 ? vis? savo kasdienyb?, ? gyvenim?, santykius, galima velgti tarsi ? muzikos k?rin?. Gerai ?siklausykime, kaip jis skamba...

 

A. Viskantait? urnalui "Ji" 2012 10 22

Nuotrauka E. Paukt?s